>>english version below

Bidden doe ik vooral beeldloos. Mijn gebeden zijn niet heel concreet. Ik acht mij te klein om Gods plan uit te kunnen stippelen of zelfs te omschrijven. Ik zou zijn wonderen nooit kunnen voorspellen. Dus bid ik om de liefde, om het licht, om genezing, om bescherming. Als ik een mens of dier in nood zie, en ik kan niet helpen, dan bid ik om de aanwezigheid van het licht. Het licht doet dan zijn werk. Als ik bid voor een ander, dan bid ik vaak enkel om Jezus zijn aanwezigheid, hij zal precies weten wat er te doen staat. 

Ik bid ook beeldloos omdat ik wil voorkomen dat mijn ego met de dingen aan de haal gaat. Ik wil niet zelf invullen wat het beste voor mij of de ander is, ik wil God alle ruimte laten om dat te bepalen. Ik mag zijn wegen niet blokkeren door mijzelf voorop te stellen, en ik wil geen tijd verliezen aan zelfgebouwde constructies over de werkelijkheid die uiteindelijk toch dood blijken te lopen.

Ik heb honderd procent vertrouwen in de kracht van het Licht, in de kracht van God. Keer op keer blijkt dat het Licht volgens de grootst mogelijke intelligentie en perfectie te werk gaat, en altijd het beste met mij en de ander voorheeft. Waarom zou ik dan nog al die moeite doen om dat te proberen evenaren? Met alle tijdverspilling en ernstiger gevolgen van dien?  

Voor mij is beeldloos bidden een manier van leven. Openstaan voor Gods plan, je mee laten voeren op de wegen van Zijn Licht. Niet alles telkens zelf invullen, niet telkens je ego met je leven (en dat van een ander) aan de haal laten gaan. Beeldloos bidden betekent telkens weer ruimte maken, niet oordelen maar openstaan, luisteren en het leven in zijn totaliteit aanvaarden. Wetende dat je geborgen zult zijn in Zijn onmetelijke wijsheid, kun je je leven aan Hem toevertrouwen.

.

English version:.

Imageless praying

I mostly pray without a picture. My prayers are not very specific. I consider myself too small to outline or even describe God’s plan. I could never predict his miracles. So I pray for love, for light, for healing, for protection. When I see a person or animal in need, and I can’t help, I pray for the presence of the light. The light then does its job. When I pray for another, I often only pray for Jesus’ presence, he will know exactly what to do.


I also pray without a picture because I want to prevent my ego from running away with things. I don’t want to fill in what is best for me or the other person, I want to leave God all the space to determine that. I can’t block his ways by putting myself first, and I don’t want to waste time on self-built constructions about reality that eventually turn out to be a dead end.

I have one hundred percent faith in the power of the Light, in the power of God. Time and time again it appears that the Light works according to the utmost intelligence and perfection, and always wants the best for me and the other. Why would I go through all the trouble trying to match that? With all the wasted time and more serious consequences?


For me, imageless prayer is a way of life. Being open to God’s plan, letting yourself be carried along on the ways of His Light. Don’t fill everything in yourself every time, don’t let your ego run off with your life (and that of someone else). Praying imageless means making space again and again, not judging but being open, listening and accepting life in its entirety.

Knowing that you will be safe in His immeasurable wisdom, you can entrust your life to Him.